Integritetspolicy för JL Online

Integritetspolicy för JL Online

2017-10-03

 1. Allmänt

  Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur JL Ekonomi Västerås AB, 556605-1354, (”JL Ekonomi”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. JL Ekonomi tillhandahåller JL Online, en digital plattform som ger JL Ekonomis kunder (”Kunderna”) tillgång till visuella ekonomiska rapporter, fakturahantering och andra verktyg online (”JL Online”). Denna Integritetspolicy gäller då Kundernas anställda eller andra på uppdrag av Kunderna använder JL Online (”Användare”).
 2. Personuppgiftsansvar

  JL Ekonomi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

  Kontakt:

  JL Ekonomi Västerås AB Stora Gatan 38 722 12 Västerås Tel: 021-38 05 00 E-post: inkorg@jlekonomi.se

 3. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

  En del av behandlingen av dina personuppgifter baseras sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller behandlingen av din e-postadress och ditt lösenord, vilket behandlas i syfte att kunna tillhandahålla JL Online till våra Kunder. JL Online behandlar inte några känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Ditt personnummer behandlas endast efter ditt samtycke. Genom att godkänna denna policy samtycker du till behandlingen av ditt personnummer i enlighet med nedan. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att JL Ekonomi behandlar ditt personnummer. Observera dock att JL Ekonomi är beroende av detta för att du ska kunna logga in i JL Online via BankID. För det fall du motsätter dig att JL Ekonomi behandlar dina personuppgifter kommer även möjligheten att logga in via BankID att upphöra.
 4. Vilka personuppgifter samlas in?

  JL Ekonomi samlar in och lagrar information om dig som erhålls direkt från dig som blivande Användare eller från Kunden. JL Ekonomi samlar in en e-postadress samt ett lösenord. Du får även ange ditt personnummer.
 5. Hur använder vi dina personuppgifter?

  JL Ekonomi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla JL Online och på så sätt kunna fullgöra sina skyldigheter mot Kunderna. Genom att varje Användare har personliga inloggningsuppgifter säkerställs att inga obehöriga får tillgång till JL Online. Ditt personnummer används endast i syfte att kunna tillhandahålla inloggning via BankID. Vi delar endast de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet. Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte, eller något annat syfte, utan ditt medgivande.
 6. HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

  Du kan när som helst ändra dina uppgifter. För det fall du vill ändra dina uppgifter kan du maila oss på inkorg@jlekonomi.se.
 7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  JL Ekonomi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.
 8. Dina rättigheter

  Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att JL Ekonomi behandlar dina personuppgifter. JL Ekonomi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta JL Ekonomi. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
 9. Känsliga personuppgifter

  Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy.
 10. Lagringstid

  Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlas in. Väljer du att sluta använda JL Online och avsluta ditt konto raderas dina uppgifter.
 11. Ändringar i integritetspolicyn

  JL Ekonomi förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle denna policy ändras väsentligt, exempelvis avseende den behandling JL Ekonomi utför som personuppgiftsansvarig, ser vi till att meddela dig om detta på lämpligt sätt. Genom att fortsätta använda JL Online efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.